Încheiat intre :

Utilizator website azv.ro, denumit în continuare CLIENT,

 Și

SC ADDO VISION SOLUTIONS SRL cu sediul in Bucuresti, Soseaua Berceni, nr. 39,  sector 4 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10973/2013, Cod Unic de Inregistrare 32203240, cont RO43INGB0000999903854529, deschis la banca ING BANK BUCURESTI reprezentata prin dl. Mihai Postolache, in calitate de Administrator, în calitate de PRESTATOR,

A intervenit prezentul contract de prestări servicii in urmatoarele conditii :

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre PRESTATOR, de servicii de administrarea paginilor web, prelucrarea datelor si alte activitati conexe stipulate de catre acesta in prezentul contract.

 1. DURATA CONTRACTULUI
 • Contractul se incheie pe o durata initiala de 1 luna, denumita “Durata Initiala”, care incepe sa curga de la data semnarii prezentului contract.
 • Prelungirea contractului sa va face automat, cu perioade de cate 1 luna, cu conditia ca niciuna dintre parti sa nu solicite rezilierea lui. Intenţia de reziliere trebuie comunicată în termen de 30 de zile, de la data propusă pentru reziliere, celeilalte părţi.
 1. TARIFE SI MODALITATI DE PLATA

4.1  Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului in schimbul serviciilor oferite sumele stabilite in anexa.

4.2  Tarifele pentru serviciile furnizate sunt stabilite in EURO.

4.3  Facturarea, de catre Prestator si plata de catre Client a serviciilor, se vor face in RON la cursul BNR din ziua facturarii.

4.4  Facturile vor fi trimise Clientului si prin e – mail, la adresa indicata de acesta.

4.5  Clientul va achita contravaloarea facturii in termen de maxim 15 (cinci) zile lucratoare de la data emiterii facturii, numerar sau prin transfer bancar in contul : RO43INGB0000999903854529, deschis la Banca: ING BANK BUCURESTI. Data ultimei zile in care se poate face plata fara a fi percepute penalizari, este a 15 – a zi lucratoare, de la data emiterii facturii.

 1.   OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1 Prestatorul se obligă la următoarele:

5.1.1    Sa presteze servicii de promovare pe platforma aleasa de  client conform pachetului ales.

5.2 Clientul se obligă la următoarele:

5.2.1    Sa comunice catre Prestator datele de acces la serverul web si informatiile necesare pentru a putea executa obligatiile  stipulate in acest contract.

5.2.2     Sa achite valoarea prestaţiei la termenele şi în condiţiile stabilite în contract.

 1. COMUNICĂRI / NOTIFICĂRI

6.1 În interesul prezentului contract, orice notificare / comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

6.2 În cazul unor situaţii urgente, comunicarea poate fi făcută telefonic sau pe e-mail, sub condiţia înştiinţării reprezentantului legal al societăţii.

6.3 În cazul în care comunicarea / notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.

6.4 Comunicările / notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

 1. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

7.1 În caz de executare defectuoasă sau parţială a obligaţiilor contractuale, prestatorul va plăti clientului daune egale ca valoare cu platile efectuate cu titlu de pret al contractului.

7.2 Partea care nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale în termenele şi modalităţile arătate în prezentul contract, datoreaza celeilalte parti o penalitate cuantificată de 0,5 % din valoarea obligaţiei pentru fiecare zi de întârziere.

 1. FORŢA MAJORĂ

8.1 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1 Contractul poate inceta prin acordul de vointa al partilor, in termenul de valabilitate, fara plata de daune, daca au fost achitate integral obligatiile.

9.2 Prestatorul poate rezilia Contractul in cazul in care Clientul nu plateste tarifele pentru serviciile furnizate si penalitatiile aferente (daca este cazul) in termen de 30 de zile de la data scadentei.

9.4 Ambele parti pot denunta unilateral Contractul de furnizare a serviciilor printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care doreste sa isi inceteze efectele prezentul Contract.

9.5 In cazul morţii, dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi.

9.6  In cazul expirarii perioadei contractuale.

 1. LITIGII

10.1 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

10.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele de drept comun competente.

 1. CONFIDENTIALITATEA

11.1   Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe

care le va detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.

 1. ALTE CLAUZE

12.1  Prezentul contract s-a încheiat în la distanta prin acceptul clientului la folosirea formularului de comanda.